Nieuws

Marktcijfers 2010: 19.000 opleiders, €3,2 mld omzet

Meer dan 19.000 private opleiders zorgden in 2010 voor een omzet van ruim 3 miljard euro. Dit blijkt uit de eerste marktmonitor voor private aanbieders van beroepsopleidingen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), met het doel een representatief beeld te verkrijgen van opleiders en opleidingen in de markt.

De NRTO, mediapartner van Springest, concludeert onder andere dat private beroepsopleiders techniek en zorg bedienen, branches die door de overheid als tekortschietend worden gezien. Zo dragen beroepsopleiders bij aan het oplossen van de tekorten.

De marktmonitor definieert de markt voor private beroepsopleidingen als volgt:

 • Er zijn in totaal 19.000 opleiders actief in deze markt.
 • De omzet van deze gehele markt was ongeveer 3,2 miljard euro in 2010.
 • Een groot deel van de aanbieders bestaat uit zelfstandige zonder personeel (zzp-ers). Deze groep omvat 15.000 opleiders en is voornamelijk actief in het aanbieden van Bedrijfsopleiding- en training (ongeveer 13.000 aanbieders).
 • Als de zzp-ers buiten beschouwing worden gelaten, zijn er 5.800 opleiders. De ruim 600 opleidingsinstituten met meer dan 10 personeelsleden vormen ongeveer 10% van de markt van private beroepsopleidingen. In Nederland wordt de term Midden- en Kleinbedrijf (MKB) gehanteerd voor bedrijven met minder dan 250 werknemers. Vrijwel 100% van de bedrijven in deze markt valt daarmee binnen het Midden en Kleinbedrijf (MKB).
 • Zowel de grote hoeveelheid zzp-ers als de opleidingsinstellingen met meer dan 50 personeelsleden genereren beide een derde van de totale omzet.
 •  Meer dan de helft van de bedrijven is tussen de 5 en 20 jaar actief op de markt.

Rond de 23% van de respondenten geeft aan dat zij een stabiele omzetontwikkeling hebben ervaren in 2010 ten opzichte van 2009 en dit ook verwachten voor 2011 ten opzichte van 2010. Bij de rest van de respondenten zijn degene die een negatieve omzetverandering verwachten, licht in de meerderheid.

Op basis van het aanbod van de opleiders kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

 • De opleiders bieden voornamelijk opleidingen in Nederland aan. Slechts een deel, 7% verzorgt ook opleidingen in en buiten Europa. Hiermee is er weinig internationaal gericht aanbod door Nederlandse opleiders. Dit wijst erop dat opleiden als een cultuurgebonden activiteit wordt gezien.
 • Het opleidingsaanbod omvat zowel de wettelijk erkende MBO/HBO opleidingen als de opleidingen die niet opleiden tot een wettelijk erkend diploma. Bij MBO/HBO opleidingen worden de meeste opleidingen aangeboden in de richting economie, commercieelmanagement en administratie. De richtingen die als tweede en derde scoren zijn respectievelijk gezondheidszorg, sociale dienstverlening en verzorging, en techniek. Zowel techniek als zorg ziet de overheid als tekortsectoren. Uit de marktmonitor blijkt dat private beroepsopleiders deze sectoren bedienen en daarmee mogelijk kunnen bijdragen aan het oplossen van deze tekorten. Bij de niet wettelijk erkende opleidingen wordt de richting communicatie/persoonlijke effectiviteit het meest aangeboden. De vakinhoudelijke, technische opleidingen komen op een goede tweede plaats. De branche gezondheid en zorg is momenteel de branche die de meeste opleidingen trekt. Deze branche wordt echter slechts door een klein deel van de respondenten aangemerkt als groeibranche voor de komende jaren. Ruim 20% van de respondenten verwacht dat zij aan de branche landbouw, natuur en milieu de komende jaren veel opleidingen zullen leveren. Hiermee heeft deze branche de hoogste groeiverwachting. Dit terwijl momenteel minder dan 5% van de respondenten voor deze branche opleidingen aanbiedt.
 • Kenmerkend is dat een belangrijk deel van het aanbod gericht is op reeds geschoolde deelnemers. 53% Van de opleidingen is hoger onderwijs. Er is een redelijk gelijke verdeling naar het type afnemer van de opleiding.
 • Particulieren, publieke werknemers en private werknemers nemen ieder een derde van de opleidingen af (zie Figuur 4.1).
  Marktmonitor NRTO: Opleidingsniveau en afnemers
 • Het contactonderwijs is de meest aangeboden opleidingsvorm maar de opleiders verwachten een relatieve groei van andere opleidingsvormen zoals afstandsonderwijs, e-learning, en blended onderwijs. Voor zowel hun eigen organisatie als voor de markt als geheel zien zij de meeste groei in blended onderwijs en contactonderwijs.
 • 60% Van de opleidingen duurt korter dan 1 maand maar hierbinnen is variatie qua opleidingsduur. Binnen deze groep vormen opleidingen van 1 tot 5 dagen de grootste groep met 32% van het totaal. 18% Van de opleidingen duurt maximaal 1 dag. Dit kan wijzen op maatwerk of functiegerichte trajecten waarbij er op de vraag van werkende mensen wordt ingespeeld, in tegenstelling tot het reguliere onderwijs dat vooral langdurige, op erkende diploma’s gerichte opleidingen aanbiedt.

De volledige versie van de Martkmonitor download je via NTRO.nl.