Learning & Development

40 procent opleidingsbudget organisaties niet besteed

HR professionals: werknemer moet meer verantwoordelijkheid nemen voor eigen opleiding

Onlangs voerde NIDAP in samenwerking met Springest een onderzoek uit onder HR professionals naar redenen van onderbesteding in het opleidingsbudget. Er werden 233 opleidingsverantwoordelijken uit verschillende branches gevraagd naar hun ervaringen. Hieruit bleek dat bijna 40 procent van de organisaties het beschikbare opleidingsbudget niet (geheel) besteedt.

Irrelevantie, capaciteits- of tijdgebrek en onwetendheid grootste factoren onderbesteding

Als reden van de onderbesteding op het gebied van opleiding & ontwikkeling geeft 38,6% aan dat de gekozen trainingen vaak worden afgekeurd, omdat de toegevoegde waarde voor de organisatie niet wordt gezien. Daarnaast zegt gemiddeld 33 procent van de HR professionals dat ze, hoewel het geld beschikbaar is, het liever niet aan opleidingen willen besteden. Vooral de zakelijke dienstverleningssector schroomt om geld uit te geven aan opleidingen (46,7%), voor de zorgsector geldt dit het minst (12,5%).

Een andere reden voor de onderbesteding is dat gemiddeld 20 procent van de organisaties een tekort heeft aan werknemers om gaten op te vullen, die ontstaan wanneer werknemers een opleiding volgen. De zorg heeft de meeste problemen met het (tijdelijk) vervangen van personeel in opleiding. 37,5 procent van de ondervraagde HR professionals geeft aan dat dit een van de redenen is van de onderbesteding van hun opleidingsbudget.

Ook onwetendheid over de mogelijkheden van de werknemer is een oorzaak van het niet geheel besteden van het opleidingsbudget. Gemiddeld is maar liefst 18,2 procent van de werknemers niet bekend met hun opleidingsmogelijkheden. Opvallend is dat dit getal stijgt naarmate de organisatie groter wordt. Bij organisaties tussen de 100 en 199 werknemers is 10,3 procent niet op de hoogte van de mogelijkheden van het volgen van een training, terwijl bij organisaties met meer dan 1.000 werknemers wel 42,9 procent onwetend is over hun mogelijkheden.

Als aanvullende redenen worden genoemd dat er te weinig wordt gestuurd door leidinggevenden op het opleiden, er te weinig tijd beschikbaar is en een opleidingsplan ontbreekt. De cijfers verschillen per bedrijfsgrootte: maar liefst 43 procent van de HR-professionals van grotere organisaties geeft aan dat werknemers onbekend zijn de opleidingsmogelijkheden.

Piechart opleidingsbudget organisaties

Werknemer middelgroot bedrijf durft na reorganisatie niet naar opleiding te vragen

Ook reorganisaties dragen bij aan de onderbesteding van het opleidingsbudget van organisaties. Hoewel gemiddeld slechts 3,4 procent van de werknemers een schroom heeft om te vragen naar opleidingsmogelijkheden na een reorganisatie, zijn de cijfers bij een middelgroot bedrijf fors hoger. In 9,1 procent van de gevallen blijken werknemers van middelgrote bedrijven te aarzelen om naar de mogelijkheden voor het volgen van een opleiding of training te vragen.

Oorzaken onderbesteding opleidingsbudget

Één derde van HR managers ziet tijd als grootste struikelblok voor vinden van opleiding

Bij het kiezen van de juiste opleiding voor de werknemer ziet slechts 16,7 procent van de HR professionals het budget als grootste struikelblok. De HR managers (33,6%) noemt het gebrek aan tijd en de tijd die het zoeken en vinden van een opleiding in beslag neemt, als de belangrijkste barrière. Vooral in de Industrie (43,6%) en Transport & Bouw (44%) sectoren geven HR professionals aan dat het zoeken naar opleidingen ze veel tijd kost. Als aanvullende reden wordt onder andere genoemd dat moeilijk is een geschikte opleiding te vinden in het grote opleidingsaanbod. Ook kwam naar voren dat in het geval van maatwerk-opleidingen er moeite ervaren wordt bij het vinden van een geschikte opleider.

Het proces voor het vinden en boeken van een geschikte opleiding wordt over het algemeen niet als efficiënt bestempeld, dit was slechts 46,7 procent het geval.

Piechart Boekingsproces Opleiders

“Werknemers moeten meer verantwoordelijkheid nemen in besteding opleidingsbudget”

70 procent van de HR-professionals vindt dat de werknemers zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen in de besteding van hun opleidingsbudget. Dit betekent niet dat de werknemer volgens de ondervraagden meer vrijheid dient te krijgen, slechts 32,9 procent van de verantwoordelijken vindt dat de werknemer hier zelfstandiger in zou kunnen beslissen. Naast de behoefte aan zelfstandigheid van de werknemer is er ook een drang naar meer sturing zichtbaar. Dit komt naar voren in het gegeven dat 55 procent van de HR-professionals vindt dat het opleidingsbudget binnen organisaties efficiënter moet worden besteed.

Verantwoordelijkheid werknemers opleidingen

Bijna twee derde van organisaties maakt gebruik van preferred suppliers

Van de ondervraagde HR professionals gaf 61,3 procent aan dat hun organisatie gebruikt maakt van preferred suppliers. Deze bieden de bedrijven onder andere specifieke inkoopwaarden, opleidingsaanbod, kortingen, maatwerk en een persoonlijke aansluiting. Opvallend is echter dat 57,9 procent van de preferred suppliers van de ondervraagden geen duidelijk en helder kostenoverzicht presenteert en dat 50,4 procent geen specifieke inkoopvoorwaarden biedt.

Services preferred suppliers

77% verwacht door slinken van budget minder opleidingen in komende 3 jaar

57,1 procent van de HR managers is van mening dat het aantal opleidingen dat gevolgd zullen worden gelijk zal blijven of zal slinken. De HR managers die verwachten dat er de komende 3 jaar binnen hun organisatie minder opleidingen gevolgd zullen worden (14,6%), geven als voornaamste reden het slinken van het budget (77%). De daling van het budget wordt vooral verwacht bij grote bedrijven met meer dan 1.000 werknemers, maar liefst 85,7 procent van de HR professionals van deze bedrijven verwacht een budgetkrimp op het gebied van opleidingen.

Aantal opleidingen komende drie jaar

Bij 26,2 procent ligt het budget per werknemer tussen de €250 en €500, dit budget is met name veelvoorkomend in de horeca. In 39,5 procent van de gevallen ligt dat budget nu tussen de €500 en €1500. Met name de werknemers bij de overheid hebben een ruimer budget te besteden. 70 procent geeft hier aan een opleidingsbudget te hebben binnen deze marge. Opvallend is dat onduidelijkheid over het rendement van een opleiding niet als reden genoemd wordt van de verwachting dat er minder opleidingen zullen worden gevolgd.

Opleidingsbudget per organisatie

Organisaties die wel van plan zijn het aantal opleidingen te laten groeien binnen hun organisatie geven als voornaamste redenen hiervoor aan dat hun budget vergroot (door een aantrekkende economie), dat online opleidingsmogelijkheden zijn toegenomen of dat op maat gemaakte opleidingen toegankelijker zijn. Andere redenen zijn: groei van de organisatie, reorganisatie en een toename van interesse van medewerkers voor persoonlijke ontwikkeling.

Concluderend is er wat betreft de besteding van het opleidingsbudget veel te verbeteren. Werknemers zouden meer initiatief moeten tonen voor het volgen van een opleiding, terwijl werkgevers en HR de medewerkers directer zouden moeten begeleiden. Werkgevers en werknemers zullen daarnaast creatiever moeten omspringen met het beschikbare budget en werknemers op hun opleidingsmogelijkheden attent moeten maken.

Over het onderzoek

Het onderzoek is in het derde kwartaal van 2013 uitgevoerd door onderzoeksbureau NIDAP, in opdracht van Springest, onder 233 HR professionals en verantwoordelijken op het gebied van opleiding en ontwikkeling uit verschillende branches.

Benieuwd naar de resultaten uit het HR-onderzoek van 2015? Vraag hier het rapport aan.

HR_600x315